تعرفه ماساژ

ماساژ تایلندی

مدت ماساژ 60 دقیقه

قیمت:1,300,000

ماساژ رویال تایلندی

مدت ماساژ 90 دقیقه

قیمت:1,900,000

ماساژ بدن با روغن معطر گیاهی (آروماتراپی)

مدت ماساژ 60 دقیقه

قیمت:1,450,000

ماساژ سوئدی با روغن معطر گیاهی

مدت ماساژ 60 دقیقه

قیمت:1,450,000

ماساژ کمپرس گیاهی

مدت ماساژ 90 دقیقه

2,000,000

ماساژ سنگ داغ

مدت ماساژ 90 دقیقه

قیمت:2,700,000

ماساژ روغن معطر و حوله داغ

مدت ماساژ 90 دقیقه

قیمت:2,200,000

ماساژ کره گیاهی

مدت ماساژ 60 دقیقه

قیمت:1,900,000

ماساژ شیر و عسل

مدت ماساژ 60 دقیقه

قیمت:1,700,000

ماساژ دیپ تیشو

مدت ماساژ 30 دقیقه

قیمت:900,000

ماساژ پرفرمنس

مدت ماساژ 30 دقیقه

قیمت:650,000

ماساژ پا

مدت ماساژ 60 دقیقه

قیمت:1,200,000

ماساژ سر

مدت ماساژ 60 دقیقه

قیمت:1,700,000

ماساژ دست

مدت ماساژ 60 دقیقه

قیمت:1,100,000

ماساژ صورت

مدت ماساژ 60 دقیقه

قیمت:1,300,000

ماساژ اورینتال

مدت ماساژ 60 دقیقه

قیمت:2,250,000